Garantirett er i nyere norsk rettsteori tatt opp som betegnelse for de rettsregler som gjelder for kausjon og likeartede rettsinstitutter.