Filologikum, (eg. examen philologicum), eksamen i humanistiske fag fra universitet eller høyskole.