Ekserpere, foreta ekserpt, gjøre utdrag; sammenfatte.