Diffusjonskoeffisient, et mål for diffusjonshastighet. Når et oppløst stoff diffunderer, er nettotransporten av stoffmengde per tidsenhet og per flateenhet lik produktet av diffusjonskoeffisienten og konsentrasjonsfallet per lengdeenhet.