Desertio (malitiosa), egentlig ondsinnet rømning, en skilsmissegrunn som anerkjennes i de fleste land, inntil ekteskapsloven av 4. juli 1991 også i Norge. Den nevnes allerede i Christian 5s Norske Lov av 1687; etter ekteskapsloven av 31. mai 1918 (nå opphevet) kunne en ektefelle forlange skilsmisse ved dom når den annen ektefelle i 2 år hadde unndratt seg samlivet mot saksøkerens vilje og uten fyllestgjørende grunn, og samlivet ikke senere var gjenopptatt. Unndragelse fra kjønnslig omgang uten at ektefellene var flyttet fra hverandre (desertio non localis) kom ikke innunder denne bestemmelsen.