Bolsjevisering, uttrykk brukt om den politikk Kominterns eksekutivkomitémøte våren 1925 fastla for Den tredje internasjonales seksjoner (de kommunistiske partiene) utenfor Sovjetunionen med hensyn til deres organisasjonsmessige arbeid, forholdet til andre arbeiderpartier, fagbevegelsen, bøndene osv. Man skulle her strengt holde seg til det sovjetiske partis mønster.