Bekkeinntak, begrep fra vannkraftsektoren. Beskriver et system av "takrennetunneler" som fanger opp mindre elver og bekker og leder vannet til inntaks- eller hovedmagasinet. Forutsatt at bekkeinntakene ligger på nivå med hovedinntaket for tilløpstunnelen, eller høyere, kan vannet også føres direkte ned i tilløpstunnelen. Et alternativ er å pumpe det vannet som samles opp via bekkeinntak på lavere nivåer opp til inntaksmagasinet ved hjelp av pumpekraftverk. Dette prinsippet er i stor grad utnyttet i Ulla–Førre anlegget.