En iskjernemorene er en morene dannet i front og ved sidene av en isbre , men som for det meste består av breis. Isen kan utgjøre mer enn 90 % av landformens volum. Sedimenter føres til overflaten av brefronten via skjærplan i isen. Dersom sedimentlaget blir tilstrekkelig tykt vil det beskytte isen fra å smelte. Når breen bak iskjernemorenen smelter tilbake vil den tidligere brekanten stå igjen som en forhøyning i terrenget og den vil fremstå mye større enn det en ordinær morene uten iskjerne ville gjort. Hvis iskjernen separeres helt fra breen selv vil den gradvis smelte bort, og en uryddig løsmassehaug av morenemateriale vil stå igjen i landskapet. Dersom breen har fronten sin i permafrost , vil iskjernen heller ikke smelte fra bunnen, og svært langvarige iskjernemorener kan oppstå. Disse vil ikke smelte og synke sammen før permafrosten i området er borte, og kan derfor bli bevart i flere hundre til flere tusen år i noen tilfeller.