Ein biskop er den øvste kyrkjelege leiaren i eit bispedømme. Bispeembetet er felles for ei rekkje større kyrkjesamfunn. Den norske kyrkja har tolv biskopar (2022). Bispemøtet, som består av alle tenestegjerande biskopar, blir leia av preses (leiande biskop), som sidan 2011 er knytt til eit eige bispeembete. Hele artikkelen