Kognitiv lingvistikk er en gruppe nært beslektede teorier innen språkvitenskapen. Denne teoretiske retningen oppstod i 1980-årene med blant annet de amerikanske lingvistene Ronald W. Langacker, Joan L. Bybee og George Lakoff som sentrale personer, og har siden fått økende betydning og et mer variert teorigrunnlag. Innenfor kognitiv lingvistikk er det en grunnleggende tese at språk og språkbruk må ses i lys av allmenne mentale prosesser som ikke bare gjelder språk, men også andre kognitive områder. Hele artikkelen

Ny artikkel