Jernbanestasjon er ekspedisjonssted for togpassasjerer og gods, et sted for sikring av togtrafikken ved hjelp av signaler og sporveksler. På en del endestasjoner foretas ettersyn og rengjøring av togene, og det finnes spesialstasjoner som godsterminaler og rangerstasjoner der togstammer settes sammen. De fleste jernbanestasjoner, det vil si mellomstasjonene, er etter hvert gjort fjernstyrte og ubetjente, slik at de for passasjerene i praksis er som en holdeplass, et sted med et leskur der man bare går av og på togene. Hele artikkelen