Trykksjakt, begrep fra vannkraftbransjen. Beskriver den bratte delen av vanntilførselstunnelen i et vannkraftsystem. Gjennom trykksjakten føres vannet fra tunnelsystemet oppe i fjellet ned til turbinen i kraftverket. Se også skissen til svingesjakt.