Thrust, betegnelse på reaksjonsmotors yteevne. Thrust angis i N (newton) eller kN.