Pantelen, i eldre tider betegnelse på len som innehaveren hadde som pant, dvs. at innehaveren oppebar inntekter som bøter, jordleie og skatt av lenet.