Kryss-seksjonell metode, en tilnærming som studerer utvikling i egenskaper ved å sammenligne individer fra ulike alderstrinn. Eksempelvis kan en utviklingspsykolog studere språkutvikling ved å sammenligne grupper av barn på ulike alderstrinn (eks. toåringer, treåringer og fireåringer). Denne tilnærmingen er et alternativ til longitudinelle (langsgående) undersøkelser, der samme individ eller gruppe av individer følges over tid.