Kjøkkenmødding er en avfallshaug nær en steinalderboplass, hvor det er funnet rester etter måltider og redskaper. I Skandinavia er kjøkkenmøddinger tallrike i blant annet Danmarks kystlandskaper.