Inntak, demning etablert for å tjene som inntaksdam/-magasin for et elve- eller vannkraftverk, det vil si det stedet hvor tilløpstunnelen går ut fra. For de minste kraftverkene er dette ofte et lite basseng for kun å etablere et vannspeil i inntaksområdet. I andre tilfeller kan inntaket være i selve reguleringsmagasinet. For å ta hånd om flom-vannføringen er demningene ofte utført med én eller flere reguleringsluker.