Homerisk latter, vedvarende, hjertelig latter, skoggerlatter; etter Homer som i Iliaden I, 599 og Odysseen VIII, 326 snakker om «de salige guders uopphørlige latter».