Hittebarn, spedbarn som blir funnet forlatt og hvis foreldre ikke kjennes. Funn av hittebarn skal meldes til politiet; unnlatelse straffes etter strl. § 340. (Når straffeloven av 2005 trer i kraft, følger tilsvarende regel av dennes § 197.) Hittebarn som blir funnet i Norge, ansees som norsk statsborger inntil annet blir opplyst.