Driveplikt, plikt til å sørge for at en landbrukseiendom drives i samsvar med sitt formål, at åkrene dyrkes, eller at det holdes husdyr på beiteområder. Driveplikt kan være et vilkår for å få konsesjon til kjøp av landbrukseiendom. Se også boplikt.