Wheatstones bro, en elektrisk kobling beregnet på måling av resistansen i en ukjent motstand. Den ukjente motstanden kobles sammen med kjente motstander til en strømkilde og et følsomt galvanometer. Størrelsen av motstandene R1 og R2 velges slik at de danner et dekadisk forholdstall, og R3 reguleres til det ikke går strøm i galvanometeret. Da er Rx=R3·(R1/R2). Raske og nøyaktige målinger kan utføres med digitale ohm-metere, der målingen foregår ved at det sendes en konstant, stabilisert strøm gjennom den ukjente motstanden, og spenningen over motstanden måles med digitalvoltmeter. Ved måling av resistansen i væsker må det brukes vekselstrøm for å redusere virkningen av polarisasjon. Tilsvarende brokoblinger brukes også for måling av selvinduktans og kapasitans. Det må da brukes vekselstrøm, og galvanometeret erstattes av et vekselstrøm-instrument eller forsterker med høretelefon. Se også brokobling.