Madhya Bharat, tidligere stat i India, fra 1956 innlemmet i Madhya Pradesh.