IT, forkortelse for informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form.IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er tema for flere offentlige utredninger.Begrepet IT er i mange sammenhenger avløst av betegnelsen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), som i større grad gjenspeiler sammensmeltingen mellom IT og teleteknologi, og det faktum at IT nesten alltid har med kommunikasjon å gjøre.. Hele artikkelen