Steinsetting, kledning av grøft, flate eller skråning med stein for å verne mot erosjon fra strømmende vann, eller som ledd i en estetisk landskapsbehandling. Det kan brukes sprengt, rund eller hugd stein som settes i et filterlag av grus. På trafikkerte flater brukes brostein i regelmessig størrelse og mønster (brolegging).