I Sverige, Finland og flere andre land idømmes bøtestraff som regel i form av et nærmere angitt antall dagsbøter. Den enkelte dagsbot fastsettes under hensyn til den skyldiges økonomiske forhold, mens antallet dagsbøter bestemmes etter grovheten av lovovertredelsen. En straff av 10 dagsbøter svarer altså til en bot på 500 kr når den enkelte dagsbot ansettes til 50 kr. Det samme formål – at straffen skal ramme den rike og fattige like hardt – er i norsk rett søkt tilgodesett ved bestemmelsen i strl. § 27 om at det når bot idømmes, ikke bare skal tas hensyn til det straffbare forhold, men også til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold antas å kunne utrede. Se for øvrig bot.