Domspraksis er i rettskildelæren det samme som rettspraksis.