Geriatri er læren om sykdommer som opptrer i forbindelse med individets aldring etter ca 65-årsalder, og omfatter i klinisk praksis de problemer som ikke andre helsepersonell og eldreomsorgen på lavere nivå klarer å løse. Internasjonalt deler man gjerne geriatriske problemer funksjonelt inn i: «impairment» (organsvikt/svekkelse), «disability» (funksjonstap/uførhetsgrad) og «handycap» (handikap), som reflekterer funksjonstapet på samfunnsnivå. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Geriatri

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt