Positiv rett er betegnelse på de rettsregler som rent faktisk gjelder i en stat eller mellom stater, som myndigheter, domstoler og forutsetningsvis også enkeltindivider forutsettes å rette seg etter. Se positivisme. Jamfør det romerrettslige begrepet leges ponere, fastsette, vedta lover.