Vottsjina, på østslavisk område, arvelig jordegods i middelalderen. Jordeieraristokratiet, bojarene, var fritatt for tjenesteplikt hos fyrsten, og kunne selv velge hvilken fyrste de ville tjene. På 1400- og 1500-tallet utviklet det seg en ny form for jordeiendom (pomestje), der fyrsten tildelte jord mot tjenesteplikt i de væpnede styrker.