voldgift - voldgift i arbeidsforhold

Rettstvister om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller eksistens, eller om krav som grunner seg på en tariffavtale, avgjøres normalt av Arbeidsretten, men arbeidstvistloven av 27. januar 2012 og tjenestetvistloven av 18. juli 1958 åpner adgang for partene til å vedta at tvisten skal behandles av en voldgiftsrett.

Interessetvister, altså tvister om arbeids- eller lønnsforhold som ikke omfattes av tariffavtale, kan partene (organisasjonene) i fellesskap bringe inn for Rikslønnsnemnda (frivillig voldgift). Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale. Partene kan også bli enige om å bringe tvisten inn for en lønnsnemnd/voldgiftsrett som de selv oppnevner.

Bruk av tvungen voldgift ved arbeidskonflikter må i hvert enkelt tilfelle vedtas av Stortinget ved en særskilt lov, eller gis ved provisorisk anordning, noe som har skjedd om lag et hundretalls ganger siden 1950-årene. De internasjonale konvensjonene bygger på at statsmakten bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse, eller av tilsvarende tungtveiende samfunnsmessige grunner, og Norge er kritisert (særlig av ILO) for ikke å ha holdt seg innenfor disse rammene.

For statens tjenestemenn fastsetter tjenestetvistloven i kap. 8 at mindre interessekonflikter skal løses ved tvungen voldgift – ved særskilt nemnd eller av Statens lønnsutvalg. Dette gjelder bl.a. spørsmål om opprettelse og endring av særavtaler, og om «justering» og «normering» av stillinger i statens lønnsregulativ.

Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 fastsetter særlige prosessuelle regler for tvister som gjelder rettigheter eller plikter etter denne lov. I en arbeidsavtale kan det derfor neppe fastsettes at slike tvister skal løses ved voldgift før oppsigelse eller avskjed er gitt eller før arbeidsforholdet er opphørt på annet grunnlag. For virksomhetens øverste leder kan det likevel inngås skriftlig avtale om at tvister i anledning arbeidsforholdets opphør skal løses ved voldgift (§ 15-16).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg