Viltstell, tiltak for bedring av en viltstammes kvalitet og økning av antall individer. Viltstell består bl.a. i å bevare og bedre viltets leveområder (viltbiotoper), fremme en riktig beskatning og viltforvaltning, fjerne skadedyr m.m. Viltstell hørte inn under Direktoratet for naturforvaltning (nåværende Miljødirektoratet) under Miljøverndepartementet (nåværende KLD), mens forvaltning av jaktbare viltarter ble fra 2018 underlagt både KLD og Landbruks- og matdepartementet.