Verdipapirregisteret, betegnelse på register over finansielle instrumenter, f.eks. aksjer og ihendehaverobligasjoner. Det er kun foretak med tillatelser fra departementet som kan drive virksomhet som består i registrering av finansielle instrumenter. I verdipapirregisteret registreres rettigheter til det finansielle instrumentet, f.eks. hvem som er eier eller om det er pantsatt. Som hovedregel går en registrert rettighet foran en rettighet som ikke er registrert eller som er registrert på et senere tidspunkt. Nærmere regler om verdipapirregister og om rettsvirkninger av registrering er gitt i verdipapirregisterloven av 5. juli 2002 nr. 64.