Utviklingsfysiologi, den delen av plantefysiologi som omfatter studiet av plantenes utvikling, dvs. deres vekst og differensiering. Mens vekst er en kvantitativ prosess, bestående av celledelinger og cellevekst, er differensiering en kvalitativ prosess hvor de utvokste cellene spesialiseres til ulike celletyper som er tilpasset spesielle funksjoner. Utviklingsfysiologi beskriver alle trinn i en plantes utviklingssyklus, fra zygoten gjennom vegetativ fase, forplantning og hvilefaser. Synonymt med utviklingsfysiologi brukes også begrepet morfogenese. En viktig side ved utviklingsfysiologien er studiet av plantehormonenes rolle. Også miljøfaktorenes virkning på plantene og plantenes tilpasning til miljøet legges det stor vekt på.