Uranylforbindelser er kjemiske forbindelser som inneholder seksverdig uran i form av kationet UO22+.