unntaksrett

Unntaksrett, rett for en skyldner til å kreve visse formuesgoder unntatt fra å tjene som dekningsobjekter for hans fordringshavere ved utlegg, konkurs eller lignende gjeldsforfølgning. Regler om unntaksretten finnes i lov om fordringshavernes dekningsrett av 1984 kap. 2. Reglene skal sikre skyldnerne mot å bli satt på bar bakke og mot at eiendeler av utpreget personlig karakter blir fratatt dem.

Beslag kan ikke tas i skyldnerens kontante penger, bankinnskudd og andre fordringer eller forråd av varer, for så vidt de er nødvendige til underhold av skyldneren og hans husstand inntil lønn eller annen inntekt forfaller neste gang, dog ikke ut over to måneder, med mindre særlige hensyn tilsier det. Har skyldneren gjort hva han evner for å betale sine fordringshavere og heller ikke utilbørlig begunstiget noen av dem, kan utlegg i lønnskrav bare tas til dekning av krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt, krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling, krav på bøter og krav på skatt eller offentlig avgift. Videre må lønnskravene være forfalt eller forfalle innen to år, eller, ved utlegg for skattekrav, innen fem år. For bidragskrav gjelder ingen tidsbegrensning. Utlegg kan bare tas i den utstrekning lønnen mv. etter fradrag av forskuddstrekk, overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og hans husstand.

Skyldneren kan kreve unntatt klær og andre ting til personlig bruk for ham selv og hans husstand, samt innbo, utstyr og lignende løsøre som han trenger i sitt hjem, alt for så vidt verdien av tingene ikke er større enn at det etter forholdene er rimelig å unnta dem. Innenfor en verdigrense lik to tredjedeler av folketrygdens grunnbeløp kan skyldneren kreve unntatt redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler som han eller noen i hans husstand trenger for sitt yrke eller sin utdannelse. Ting som har en særlig personlig verdi for skyldneren eller noen av hans husstand, kan unntas dersom verdien ikke er større enn at det ville være åpenbart urimelig om tingene ble tvangssolgt.

Hvis tvangsdekning ved salg eller tvangsbruk av fast eiendom eller leierett til fast eiendom vil medføre at skyldneren taper retten til nødvendig bolig for seg eller sin familie, kan namsretten eller skifteretten bestemme at dekningen bare kan gjennomføres hvis det blir skaffet skyldneren eller skyldnerens familie en annen bolig som med hensyn til beliggenheten størrelse, pris og andre forhold tilfredsstiller rimelige krav. Dette gjelder imidlertid ikke hvis skyldneren eller hans familie har unnlatt å gjøre hva vedkommende evner for å skaffe annen bolig, eller dersom tvangsdekning er begjært for inndriving av husleie eller annet vederlag som skal betales for retten til boligen, eller for å inndrive renter eller normalt forfalne avdrag på lån sikret ved pant i eiendommen eller leieretten. Se nærmere tvangsloven § 2–10.

Skyldneren kan ikke på forhånd gyldig gi avkall på sin unntaksrett.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg