Ungdomskriminalitet, forbrytelser og forseelser begått av unge mennesker. Det gjelder særregler for behandlingen av unge lovbrytere. Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan ikke straffes, og slike saker behandles i stedet av barnevernsnemndene. Det gjelder også de fleste straffesaker mot ungdom mellom 15 og 17 år, selv om disse kan behandles av det ordinære strafferettsapparat. Lav alder anses ved straffutmåling som en formildende omstendighet, og fengsel i 21 år kan ikke anvendes for handlinger begått før fylte 18 år. Se også arbeidsskole og ungdomsarrest.