Uføreforsikring, forsikring som utbetales med en kontantsum når den forsikrede har vært helt eller delvis ervervsufør (vanligvis minst 50 %) på grunn av sykdom eller ulykke i to år sammenhengende, og uførheten antas å bli livsvarig. Se også livsforsikring, uførekapital, uførepensjon og ulykkesforsikring.