Turbiditt, slamstrøm som dannes under vann ved at leire og slam blir virvlet opp av et undersjøisk skred el.l. Det slamblandede vannet har høyere tetthet enn rent vann, og kan derfor renne nedover skråninger med stor fart. Slike slamstrømmer kan rive med seg løse sedimenter, vokser derfor fort og kan når de mister hastigheten og avsettes, dekke store områder. Turbiditter transporterer store mengder sedimenter fra grunne områder og fra kontinentalskråningen ned på dypere vann.