Måleutrustning som registrerer romlig akselerasjon under forflytning av utstyret. Akselerasjonens styrke måles med akselerometere, mens retningen bestemmes ved bruk av gyroskoper. På grunnlag av akselerasjonen kan hastighet og posisjon beregnes. Treghetssystemer har utbredt anvendelse til navigasjon (se treghetsnavigasjon) og kartlegging, ofte i kombinasjon med posisjonsbestemmelse ved hjelp av satellittsystemer som GPS.