Transglykosylering er en biokjemisk prosess som består i overføring av en glykosylrest, det vil si i det vesentlige et karbohydrat, fra en forbindelse som opptrer som donor, til et mottagermolekyl. Et viktig eksempel er overføring av glukose fra uridindifosfoglukose til en voksende polysakkaridkjede. Se glykogenstoffskiftet.