Trafikksanering, systematisk bruk av trafikktekniske hjelpemidler for å endre bruken av veier og gater så trafikken kan avvikles med mindre ulemper for beboerne i området. Trafikksaneringstiltak kan være en form for «gatetun», der boligveier er uten gjennomfart, og gående og kjørende ferdes på samme areal. Trafikksanering kan også oppnås ved lave fartsgrenser supplert med f.eks. fartsdumper, sterkere skille mellom gående og kjørende trafikk, ved hel atskillelse av gang- og sykkelveier fra bilveien, og ved å etablere gjennomfartsveier, hvor likevel tettstedsmiljøet prioriteres.