Trafikkregler, bestemmelser fastsatt av myndighetene for trafikken til lands, til sjøs (Sjøveisreglene) og i luften. Ordet brukes vanligvis som betegnelse på forskrift gitt ved kgl. res. 21 mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk, med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4, og som gjelder for all trafikk på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig ferdsel.