Tomatmosaikkvirus, virus som er årsak til sykdom på tomat. Angrep viser seg på bladene som mosaikk, dvs. fargen på hele eller deler av bladet veksler mellom grønt og gult, endret bladform, unormal farge på fruktene, veksthemming, og døde partier (nekroser) på stengel, bladstilk, bladplate og frukter. Skadene ved angrep av tomatmosaikkvirus kan bli meget store (15–25%), sykdommen er vanligvis av mindre betydning pga. resistente tomatsorter.