SnH4 (stannan), meget giftig, fargeløs og brennbar gass (kokepunkt −52,5 °C), spaltes ved romtemperatur i tinn og hydrogen. Dannes i små mengder ved å behandle magnesiumtinnlegeringer med fortynnet saltsyre. Bedre utbytte fås ved å redusere Sn2+tioner med kaliumtetrahydridoborat, KBH4. Ved denne siste reaksjonen dannes også distannan Sn2H6. Tallrike metallorganiske tinnforbindelser avledes av tinnhydrid.