Under vår tidligere rettergangsordning ble ting brukt om de faste rettsdager ved underrettene. De kaltes i byene byting, på landet saketing (høst- og vårting, sommerting osv.), månedsting og ekstrating. Sake- og skatteting var rettsmøter, hvor det samtidig ved fogden foregikk oppkreving av skatter. Den gamle tingordning falt bort 1927.