Tilleggsspørsmål, spørsmål som retten (de juridiske dommere ved lagmannen) kan stille til lagretten (juryen) i straffesaker for lagmannsretten, etter at lagretten har svart ja på et hovedspørsmål om tiltalte er skyldig etter tiltalebeslutningen. Ved tilleggsspørsmålet spørres det om det er til stede slike særlige omstendigheter som etter loven ville bringe det straffbare forhold inn under en strengere eller mildere straffebestemmelse.