tilbakevirkende kraft

Artikkelstart

Tilbakevirkende kraft betyr å gi en rettsregel virkning for forhold som i tid ligger før vedtakelsen av regelen. I de fleste rettssamfunn er det en grunnleggende regel at lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft til skade for noen.

Internasjonale rettskilder

Forbud mot at straffelover gis tilbakevirkende kraft er inntatt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948 artikkel 11.2, i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 15 og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950 artikkel 7.1. Verdenserklæringen er ikke juridisk bindende, mens de to nevnte konvensjonene er gjort til norsk lov ved lov av 21. mai 1999 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Grunnlovens § 97

Grunnlovens § 97 bestemmer: «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft».

Begrepet «lov» omfatter her ikke bare formelle lover gitt av Stortinget, men også blant annet forskrifter, skattevedtak med videre. Regelen skal tolkes slik at den bare rammer tilbakevirkning til skade for den enkelte. Tilbakevirkning til gunst for den enkelte er tillatt.

Strafferett

Innenfor strafferetten er det forholdsvis enkelt å avgjøre om en lov innebærer en grunnlovsstridig tilbakevirkning, jamfør straffeloven av 2005 § 3, som slår fast at hvis straffelovgivningen er blitt forandret i tidsrommet mellom den straffbare handlingen og domstidspunktet, skal den nye bestemmelsen anvendes bare hvis den fører til en gunstigere avgjørelse for siktede enn det som gjaldt på gjerningstidspunktet.

Det må imidlertid skilles mellom materiell strafferett og straffeprosess. Domstolene har lagt til grunn at prosessregler – det vil si reglene om hvordan saksbehandlingen skal foregå – normalt kan endres uten at det kommer i konflikt med Grunnlovens § 97.

Andre rettsområder

På andre rettsfelter, som erstatningsrett, avtalerett, skatte- og trygderett, innebærer tilbakevirkningsspørsmålet mange og vanskelige problemer. En ny erstatningsbestemmelse til fordel for skadevolderen vil for eksempel normalt være til ulempe for den som har lidt skade. Også på avtalerettens område kan det oppstå problemer knyttet til tilbakevirkning. I 1988 slo Høyesterett fast i to avgjørelser i plenum at det ikke var motstrid mellom Grunnlovens § 97 og bestemmelsen i avtalelovens § 36 om at en avtale kan settes til side hvis senere inntrådte forhold gjør den urimelig.

Håndhevelsen av forbudet mot tilbakevirkning tilligger etter norsk rett domstolene, i siste instans Høyesterett, som kan sette til side en lov gitt av Stortinget hvis retten kommer til at den har tilbakevirkning som er i strid med Grunnloven.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (5)

skrev Hans Bauge

Tilbakevirkende kraft syndes det mot i Norge, Sekv om det er rettskraftig dom på dette i Høyesterett, bgryr ikke forvaltningen seg om dette i det hele tatt.Her er det folk som blir frattatt sitt levebrød etter at en ny lov kom etter at folk fikk sitt taxiklyve. Dette får meget alvorlige konsekvenser for den det gjelder.

skrev jens cilleborg jensen

Hei kan man bare unngå tilbakevirkende kraft,etter grunnlovens @97,ved at vedta at det nu gjelder 20 år frem i tid,så blir det en fremtidig rett som gjelder.Eg hadde en løsingsrett fra 1981 til et hus eg hadde arvet og kjøpt og eg tok løsningsretten i bruk,samme dag som det ble skrevet inn i skjøte,eg restaurerte huset og har boet her i 37 år.Eg fikk aldrig noen skriv om en ny lov i løsningsretten av 1995 og hvordan skulle eg få vite noget om en ting eg ikkje viste noget om.Der står jo utrykkelig i loven,ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.Det stemmer jo så ikke,det er bare en frase,Hva kan eg og andre i samme situasjon gjøre.Vh-Anna og Jens Jensen

svarte Jon Gisle

Se svar nedenfor.

svarte Kjell-Olav Hovde

Hei Anna og Jens Jensen. Takk for spørsmål. Løsningsrettslovens §23 uttrykker tydelig at loven ikke har tilbakevirkende kraft " Lova gjeld ikkje for løysingsrettar der løysingskrav er framsett før lova har teke til å gjelde." (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-12-09-64). Ellers gjelder det generelt at man selv må gjøre seg kjent med gjeldende lov. Les gjerne leksikonartiklene om løsningsrett (https://snl.no/løsningsrett) og løsningsrettsloven (https://snl.no/løsningsrettsloven). De som skriver artiklene har dessverre ikke mulighet til å gå inn i konkrete saker, men kan svare på generelle spørsmål og supplere artiklene om det er noe som er feil, ufullstendig eller mangelfullt. Hilsen Kjell-Olav Hovde i redaksjonen

skrev Jon Gisle

Jeg har skrevet artikkelen om tilbakevirkende kraft, men jeg kan ikke tingsrett. Jeg forstår heller ikke helt faktum i din sak. Har SNL en medarbeider på fast eiendoms rettsforhold som kan hjelp? Mvh Jon Gisle

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg