Tegningsrett, fortrinnsrett til å tegne aksjer ved kapitalforhøyelse i aksjeselskap og allmennaksjeselskap.