Suzerenitet, i lensvesenets tid lensherrens overhøyhetsrett over vasallen; siden brukt i folkeretten om et lydstatsforhold. En suzeren stat er en som har adgang til å gripe inn i en annen stats, vasallstatens, selvstyre. Et eksempel forelå tidligere bl.a. på Balkan, der Tyrkia i lang tid hadde herredømme over Bulgaria, Serbia og Romania.