Surnumerær, overtallig eller utenfor nummer. Offiserer kan tillates å uttre surnumerært for en viss tid, dvs. uten lønn, men med bibehold av grad, ansiennitet og pensjonsinnskudd. Tilsvarende uttrykk i marinen er à la suite.